fbpx

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A www.gocoaching.hu internetes weboldal tulajdonosa Garai Orsolya Lívia egyéni vállalkozó (továbbiakban Adatkezelő), a weboldal felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, azaz GDPR, a továbbiakban: Rendelet) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.

 

Ezen tájékoztató hatálya Garai Orsolya honlapján (www.gocoaching.hu) és aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki. Garai Orsolya Lívia egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

 

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a  www.gocoaching.hu weboldal Felhasználói érdekeinek szem előtt tartásával az adatvédelmi és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járjon el. A mindezek során a Adatkezelő tudomására jutott információkat Adatkezelő üzleti titokként kezeli.

 

Adatkezelő a www.gocoaching.hu weboldal Felhasználói személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, gondoskodik azok biztonságáról és megteszi azokat az adatbiztonsági (technikai és szervezési) intézkedéseket, illetve kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó előírások érvényesülését szolgálják.

 

Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
• Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation (GDPR).

 

 

Adatkezelő

 

A www.gocoaching.hu honlapot működtető adatkezelő:

Cégnév: Garai Orsolya Lívia egyéni vállalkozó

Székhely: 8000 Székesfehérvár Királykút lakónegyed 12 1/2

Adószám: 67866151-1-27

Egyéni vállalkozás nyilvántartási száma: 50873849

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH- 110589/2016

Telefonszám: +36 70 609 1323

E-mail cím: orsolya@gocoaching.hu

Honlap www.gocoaching.hu  Képviselő: Garai Orsolya Lívia egyéni vállalkozó

(a továbbiakban Adatkezelő)

 

 

Adatfeldolgozók

 

A weboldal működtetése érdekében az alábbi adatfeldolgozók az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek:

 

1. Tárhelyszolgáltatás

 

Cégnév: Netmask Interactive Kft  Székhely: 1131 Budapest, Nővér u. 110

Adószám: 23134339-2-41

Cégjegyzékszám 01-10-041054

Képviselő: Szomor Tamás

E-mail cím: ugyfelszolgalat@netmask.hu

Honlap: www.netmask.hu

Tárhelyszolgáltatónk a működtetéshez feltétlenül szükséges mértékben kezeli a honlapon megadott személyes adatokat.

Adatkezelési tevékenysége: a személyes adatok tárolása a szerveren.

 

2. Könyvelés

 

Cégnév: Magyar Zsanett EV.

Képviselő: Magyar Zsanett

Telefonszám: 06 30 4800625

E-mail cím: mzsanett@gmail.com

 

A számlákat a könyvelési szolgáltatást nyújtó partnerünknek továbbítjuk a könyvelési és adózási kötelezettségek teljesítése céljából.

Az adatkezelés jogalapja: a könyvvezetésre és adózásra vonatkozó jogi kötelezettségeink teljesítése.

 

Kezelt adatok köre:

 • az érintett vezeték- és keresztneve;
 • a számla kiállításához megadott számlázási név, cím és adószám (ha utóbbi kötelező, vagy az érintett megadja);

 

Az adatkezelés időtartama: a számla kibocsátásától számított 8. év végéig.

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Garai Orsolya Lívia, a www.gocoaching.hu weboldal használata során megadott személyes adatokat kizárólag a tréningekre, előadásokra történt jelentkezés teljesítéséhez,      a          termékmegrendelések       teljesítéséhez,          a          honlapon      történő regisztráció, hírlevél küldés, marketing céljából tárolja. Garai Orsolya Lívia egyéni vállalkozó az adatokat a törvényben előírtaknak megfelelően gyűjti és kezeli, harmadik félnek nem adja ki.

 

 

 

 

Definíciók

 

 • érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 • adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

 

Alapelvek

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

 

 

Kezelt személyes adatok

 

Hírlevél feliratkozáshoz a felhasználónak kötelezően meg kell adnia nevét és e-mail címét. A szolgáltatásokra való jelentkezésnél meg kell adni a nevét, email címét, számlázási címét, postázási címét és a telefonszámát.

 

 

Adatkezelés jogalapja, célja

 

A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.  

 

A rendszer használata során automatikusan rögzítésre kerülnek anonim adatok, amelynek célja kizárólag statisztika készítése, és az informatikai rendszer technikai monitorozása a hibamentes üzemeltetés és a továbbfejlesztési lehetőségek meghatározása érdekében.

 

Adatkezelő a hírlevél során megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja tovább, s a hírlevél alján leiratkozási lehetőséget biztosít, valamint felhasználó adatai törlését, módosítását bármikor írásban is kérheti az orsolya@gocoaching.hu e-mail címen.

 

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével kezeli Szolgáltató. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak Adatfeldolgozó külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 

Garai Orsolya Lívia egyéni vállalkozó tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az érintetteket. Abban az esetben, ha az adatközlő nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

 

a) Hírlevelek küldése

 

Az adatkezelés célja: tájékoztatás a www.gocoaching.hu oldalon lévő szolgáltatásokkal kapcsolatban, aktuális információkról, akciókról. Reklámot is tartalmazó hírlevelek küldése a hírlevélre feliratkozók részére. A hírlevél feliratkozás során megadott adatok az informatikai rendszerben rögzítésre kerülnek.

 

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése alapján.

 

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

 

Adatkezelés időtartama: A hírlevél feliratkozás során kötelezően megadott személyes adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a levél végén található „Leiratkozom” linkre kattintva.

 

A fentieken kívül a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módon is lehet kezdeményezni: e-mail útján az orsolya@gocoaching.hu e-mail címen.

 

 

b) A szolgáltatásra (tréningekre, coachingra) való jelentkezés

 

Az adatkezelés célja: a kapcsolatfelvétel, információátadás a tréningekkel kapcsolatosan és a számla kiállítása.

 

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Kezelt adatok köre: név, email cím, számlázási cím és a telefonszáma.

 

Adatkezelés időtartama: A szolgáltatás igénybevételére történő jelentkezés során megadott személyes adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

 

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módon lehet kezdeményezni: e-mail útján az orsolya@gocoaching.hu e-mail címen.

 

 

c) A termék megrendelése

 

Az adatkezelés célja: a kapcsolatfelvétel, információátadás a rendeléssel kapcsolatosan és a számla kiállítása.

 

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Kezelt adatok köre: név, email cím, számlázási cím, postázási cím és a telefonszáma.

 

Adatkezelés időtartama: A szolgáltatás igénybevételére történő jelentkezés során megadott személyes adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

 

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módon lehet kezdeményezni: e-mail útján az orsolya@gocoaching.hu e-mail címen.

 

 

A számlakibocsátáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

Számlakibocsátó:

Cégnév: Garai Orsolya Lívia egyéni vállalkozó

Székhely: 8000 Székesfehérvár Királykút lakónegyed 12 1/2

Adószám:  67866151-1-27

Egyéni vállalkozás nyilvántartási száma: 50873849

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH- 110589/2016

Telefonszám: +36 70 609 1323

E-mail cím: orsolya@gocoaching.hu

Honlap www.gocoaching.hu 

Képviselő: Garai Orsolya Lívia egyéni vállalkozó

 

Az adatkezelés célja: a számlaadásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése.

Kezelt adatok köre:

 • az érintett vezeték- és keresztneve;
 • a számla kiállításához megadott számlázási név, cím és adószám (ha utóbbi kötelező, vagy az érintett megadja); – a tranzakció száma, dátuma és időpontja; – a bizonylat tartalma.

 

Az adatkezelés időtartama: A számlakibocsátáshoz kapcsolódó adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a számla kibocsátásától számított 8 év, illetve a mindenkor hatályos számviteli- és adó jogszabályokban rögzített kötelező bizonylatmegőrzési idő.

 

 

Adattovábbítás

 

A honlap használata során megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk, amelyhez Felhasználó a hozzájárulását adta. Adataihoz csak a jelen adatkezelési tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók férnek hozzá, és azokat kizárólag a részünkre nyújtott szolgáltatás teljesítése körében, a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelik, harmadik személynek nem továbbítják.

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

A hírlevél feliratkozás során kötelezően megadott személyes adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a levél végén található leiratkozó linkre kattintva.

 

A fentieken kívül a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon is lehet kezdeményezni: e-mail útján az orsolya@gocoaching.hu e-mail címen.

 

 

Az érintettek jogai

 

 • Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását.
 • Az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
 • Felhasználó kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 • Adatkezelő, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
 • Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 • Kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését.

Az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A törlés megtagadható

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy
 • ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a felhasználó személyes adatait törli.

 • Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 • A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha
  • vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, vagy
  • az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, vagy
  • az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok

Adatkezelők általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

 

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által

rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

 • A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
  • ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
  • ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy
  • ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

 

Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 • Adatvédelmi incidens esetén, feltéve hogy az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

 

 1. a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 2. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 3. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

 

A Felhasználó jogainak érvényesítése

 

Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az orsolya@gocoaching.hu címre küldött e-mailben fordulhat.

 

Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

 

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. 

 

Egyéb rendelkezések

 

Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.  

 

Adatkezelő mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése érdekében, és, hogy azokhoz a Felhasználók és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy jelen tájékoztatót módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a szolgáltatás használatával Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a módosított tájékoztatóban foglaltakat